Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Kristal Hotel. Pentru noi, având în vedere relația specială cu dumneavoastră, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură, confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Kristal Hotel este deținut de Kristal Hotel S.R.L., cu sediul social în Focșani, Bulevardul București nr. 16, județul Vrancea, cod de înregistrare fiscală: RO40763036, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J39/444/2019. Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu data de 25 mai 2018 referitor la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Kristal Hotel S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați, pentru desfășurarea activității în sectorul serviciilor de cazare.

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili responsabilitățile angajaților Kristal Hotel S.R.L., pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării și prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere și de turism în structurile de primire turistică, și pentru prestarea serviciilor de alimentație publică la toate locațiile la care societatea are deschise puncte de lucru.

Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul și protecția turiștilor în structurile de primire turistică, și pentru prestarea serviciilor de alimentație publică.

Kristal Hotel S.R.L. respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidențialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite și procesate informațiile cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale / locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor solicitate, confirmării comenzii, informării dumneavoastră privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care Kristal Hotel S.R.L. va colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 • Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul rezervărilor online pe site-ul kristalhotel.ro constă în îndeplinirea cerințelor obligatorii de transmitere a datelor aferente plăților cu cardul aferente serviciilor pe care le rezervați prin instrumentele electronice de plăți online ce se regăsesc în site.
 • Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Kristal Hotel S.R.L. la Kristal Hotel constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
 • Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele și serviciile noastre și evenimentele organizate de noi.
 • Atunci când postați comentarii sau întrebări pe platforma Facebook, se reține numele dumneavoastră și orice date furnizați în acel comentariu / mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 • Atunci când utilizați formularul de contact, precum si formularul de rezervări de pe situl nostru.
 • Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitim pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Vă aducem la cunoștință că pentru funcționarea eficientă a colaborării cu dumneavoastră atât prin intermediul email-ului cât și a rețelei de socializare Facebook, la datele dumneavoastră de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii și datele cu caracter personal utilizate sunt următoarele:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresă de e-mail;
 • Servicii Contact – Comunicare online – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de curierat / poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de procesare plăți online (rezervări online) – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail, număr de telefon;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date– aveți dreptul de a obține din partea Kristal Hotel S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, Kristal Hotel S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveți dreptul de a obține rectificarea de către Kristal Hotel S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Kristal Hotel S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor– aveți dreptul de a obține din partea Kristal Hotel S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Kristal Hotel S.R.L. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Kristal Hotel S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Kristal Hotel S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării– aveți dreptul de a obține din partea Kristal Hotel S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
  (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Kristal Hotel S.R.L. să verifice exactitatea datelor;
  (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  (iii) Kristal Hotel S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Kristal Hotel S.R.L. prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; Kristal Hotel S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor– aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Kristal Hotel S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Kristal Hotel S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție– aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Kristal Hotel S.R.L. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta în scris la adresa: Focșani, Bulevardul București nr. 16, județul Vrancea, România, sau prin email la office@kristalhotel.ro.

Kristal Hotel S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de Kristal Hotel S.R.L.. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Kristal Hotel S.R.L. poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de Kristal Hotel S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Sari la conținut